نمونه قالب ها و قطعات پلاستیک تولید شده در مجموعه مهندسی ایران صنعت:

قالب پلاستیک خودرویی-گروه مهندسی ایران صنعت
قالب پلاستیک لوازم بهداشتی--گروه مهندسی ایران صنعت
قالب پلاستیک فیلیپ تاپ -گروه مهندسی ایران صنعت
قالب پلاستیک لوازم خانگی-گروه مهندسی ایران صنعت
قالب پلاستیک صنایع آموزشی-گروه مهندسی ایران صنعت

نمونه قطعات بادی در گروه مهندسی ایران صنعت:

قالب بادی و پت -گروه مهندسی ایران صنعت
قالب بادی-گروه مهندسی ایران صنعت۱
قالب بادی-گروه مهندسی ایران صنعت

نمونه قالب های دایکاست در گروه مهندسی ایران صنعت:

قالب دایکاست-گروه مهندسی ایران صنعت
قالب دایکاست-گروه مهندسی ایران صنعت
فهرست